• Phone: 
  • info@konchurang.org

Quản lý Khách thăm quan tại Khu BTTN Kon Chư Răng

17/02/2020

Quản lý Khách thăm quan tại Khu BTTN Kon Chư Răng

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT GIA LAI            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BQL KHU BTTN KON CHƯ RĂNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phú      

      Số:  04/TB – KBT                                               Kbang, ngày  11 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

“Phối hợp tuyên truyền quản lý khách thăm quan trên địa bàn”

Trong thời gian gần đây một số, tổ chức, cá nhân đã tự ý lập các nhóm vào BQL Khu BTTN Kon Chư Răng thể thăm quan (thác 50, thác 40, thác 3 tầng, thác Trại Dầm,…), trong quá trình thăm quan đã xả thải các loại rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm sông, suối; có nguy cơ cao xảy ra các tai nạn (đuối nước, rơi thác, ngã xe, côn trùng cắn, …) tại các điểm thăm quan. Đặc biệt hiện nay đang xảy ra dịch virut corona dễ phát sinh lây lan từ người sang người. Đồng thời trong khu bảo tồn hiện đang sửa chữa, nâng cấp xây dựng các công trình đường tuần tra bảo vệ rừng. Để hạn chế tình trạng trên, Khu BTTN Kon Chư Răng kính đề nghị:

  1. Các tổ chức, cá nhân không tự ý lập nhóm, lập tua hoặc lập tuyến để vào Khu BTTN Kon Chư Răng thăm quan.
  2. Các trạm kiểm lâm và các phòng ban trực thuộc BQL Khu BTTN Kon Chư Răng phối hợp tuyên truyền kiểm soát chặt chẽ tại cổng và các tuyến đường mòn ra vào rừng, ngăn chặn các nhóm đi vào rừng trái phép. Trường hợp đặc biệt ra vào khu bảo tồn thăm quan, làm việc, khảo sát, nghiên cứu, phải được sự đồng ý của khu bảo tồn và chịu sự giám sát của khu bảo tồn.
  3. Kính đề nghị chính quyền địa phương huyện Kbang, các xã (Xã Sơn Lang; Xã Đắk Rong) và các thôn/làng vùng đệm (Điện Biên; Trạm Lập; Hà Lâm; Đắk Tơ Nglong; Kon Von2) phối hợp tuyên truyền rộng rãi đến người dân được biết.

Nhận được thông báo này, kính đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ phối hợp với đơn vị để tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới người dân được biết./.

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC

  • UBND huyện Kbang;                                                                         (Đã ký)
  • UBND xã Sơn Lang; Đắk Rong;                                                       Trịnh Viết Ty
  • Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
  • Các trạm kiểm lâm Kon Chư Răng;
  • 5 thôn/làng vùng đệm;
  • Lưu VT.