• Phone: 
  • info@konchurang.org

Khu dự trữ sinh quyển

16/09/2021

Khu dự trữ sinh quyển

Hai khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được đưa vào đề cử tại UNESCO

https://baomoi.com/hai-khu-du-tru-sinh-quyen-cua-viet-nam-duoc-dua-vao-de-cu-tai-unesco/c/40224259.epi?utm_source=dapp&utm_medium=zalochat&utm_campaign=share&gidzl=c0-9KZeA8NMG5uzKCHKdUv0KYLWi4t1zsncDNofE8IdPJufTVayaBDvFsLvxIYChq1oB3ZQICvyNE0yYTG

Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế...

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-chuyen-de-1053/khu-du-tru-sinh-quyen-nui-chua-duoc-dua-ra-de-unesco-xem-xet-cong-nhan-la-khu-du-tru-sinh-quyen-cua-the-gioi-5668407.html

Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO ghi danh khu dự trữ......

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/gia-lai-khu-du-tru-sinh-quyen-cao-nguyen-kon-ha-nung-duoc-dua-ra-de-unesco-xem-xet-cong-nhan-la-khu-du-tru-sinh-quyen-cua-the-gioi-5668798.html

Núi Chúa và Kon Hà Nừng trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới

https://baomoi.com/nui-chua-va-kon-ha-nung-tro-thanh-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi/c/40239823.epi?utm_source=mobile&utm_medium=zalo&utm_campaign=share&gidzl=ZpxCPqBJuso79ifXISpbOeSloM5KmBTep2BDPbATvZpETCfa1fpZESbqcMS3cUG-noVBDpRzsnWxGDRWR0

Việc UNESCO công nhận Núi Chúa và Kon Hà Nừng thể hiện sự ghi nhận của quốc tế đối với đa dạng sinh học ở Việt Nam

https://baomoi.com/viec-unesco-cong-nhan-nui-chua-va-kon-ha-nung-the-hien-su-ghi-nhan-cua-quoc-te-doi-voi-da-dang-sinh-hoc-o-viet-nam/c/40240661.epi?gidzl=zIxJ4jyx6JdzDjKKr2GVD_q_sXJ9A44zjZBU4yzr46cqPDaHctGLRBDaYXAUSH9hlJVOGZOQ8_qRtJuQEG

Kon Ha Nung

https://drive.google.com/file/d/1rIhGTZoDeAQ3oCI-cTCFAzqOd2dr5LxN/view

Việc UNESCO công nhận Núi Chúa và Kon Hà Nừng thể hiện sự ghi nhận của quốc tế đối với đa dạng sinh học ở Việt Nam

https://baomoi.com/viec-unesco-cong-nhan-nui-chua-va-kon-ha-nung-the-hien-su-ghi-nhan-cua-quoc-te-doi-voi-da-dang-sinh-hoc-o-viet-nam/c/40240661.epi

Khám phá nét đa dạng sinh học của Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng

https://www.vietnamplus.vn/kham-pha-net-da-dang-sinh-hoc-cua-khu-du-tru-sinh-quyen-kon-ha-nung/741236.amp?gidzl=sfheDHI0VJ7IWkup7vnuCzI3xZG4ddKrcT7YEGEO8MYOrRezLvr-Ff24wJbRctiuaDMyFZN-BA8q5eL-CG

Vẻ đẹp của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

https://amp.vov.vn/du-lich/anh-cua-ban/ve-dep-cua-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-cao-nguyen-kon-ha-nung-891461.vov

Hai khu dự trữ sinh quyển thế giới: Núi Chúa và Cao nguyên Kon Hà Nừng

https://www.vietnamplus.vn/hai-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-nui-chua-va-cao-nguyen-kon-ha-nung/741349.vnp

Khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Tây Nguyên

https://baohatinh.vn/du-lich/khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-o-tay-nguyen/219525.htm

Cao nguyên Kon Hà Nừng được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới

https://nhandantv.vn/cao-nguyen-kon-ha-nung-duoc-cong-nhan-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-d184201.htm

Cao nguyên Kon Hà Nừng ở Gia Lai là Khu dự trữ sinh quyển thế giới

https://www.youtube.com/watch?v=gcylTgild6s

Việt Nam có thêm hai Khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận

https://www.youtube.com/watch?v=Zu-qrAQ2A5g

Núi Chúa và Kon Hà Nừng: Trách nhiệm ứng xử với danh hiệu toàn cầu

https://www.vietnamplus.vn/nui-chua-va-kon-ha-nung-trach-nhiem-ung-xu-voi-danh-hieu-toan-cau/741312.vnp

Gia Lai: Hấp dẫn khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng 

https://vietnamhoinhap.vn/article/gia-lai-hap-dan-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-kon-ha-nung---n-42955

Đánh thức tiềm năng Núi Chúa và Kon Hà Nừng

https://nhandan.vn/di-san/danh-thuc-tiem-nang-nui-chua-va-kon-ha-nung-665624/

Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng: Đòn bẩy phát triển kinh tế

https://nongnghiep.vn/khu-du-tru-sinh-quyen-kon-ha-nung-don-bay-phat-trien-kinh-te-d303038.html

Hấp dẫn Kon Hà Nừng

https://nld.com.vn/thoi-su/hap-dan-kon-ha-nung-20210920195657241.htm

Gia sản cho mai sau

https://nld.com.vn/goc-nhin/gia-san-cho-mai-sau-20210921220739084.htm

Khám phá 'nàng tiên' của rừng thiêng

https://baomoi.com/kham-pha-nang-tien-cua-rung-thieng/c/40254198.epi?utm_source=dapp&utm_medium=zalochat&utm_campaign=share&gidzl=4d95D3_xnaeQQaCoDEV3I1zlGJKiuSnEKZrDE2ldc1DJEHKyV-B7HLjeHZXpvC93MpaJFpKTlxHEFVx5IW

Cao nguyên Kon Hà Nừng

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cao_nguy%C3%AAn_Kon_H%C3%A0_N%E1%BB%ABng

Núi Chúa và Kon Hà Nừng mới được UNESCO công nhận danh hiệu nào?

https://zingnews.vn/nui-chua-va-kon-ha-nung-moi-duoc-unesco-cong-nhan-danh-hieu-nao-post1264953.html