• Phone: 
  • info@konchurang.org

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

29/12/2022

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 28/12/2022, tại BQL Khu BTTN Kon Chư Răng đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Trịnh Viết Ty - Giám đốc BQL Khu BTTN Kon Chư Răng, có ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch CĐCS - PGĐ Khu bảo tồn; Cùng toàn bộ viên chức, người lao động trong BQL Khu BTTN Kon Chư Răng.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý, đưa ra các giải pháp thống nhất cao về Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 và báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Phát động phong trào thi đua và ký cam kết giao ước thi đua, …

 1

 

Hình ảnh: ông Trịnh Viết Ty báo cáo đánh giá tình hình hoạt động 2022,

phương hướng nhiệm vụ năm 2023; các đại biểu tham gia thảo luận

3

 

4

5

 

 

 2

Hình ảnh: ông Nguyễn Văn Tứ phát động phong trào thi đua và ký cam kết thi đua

6

Hình ảnh: Biểu dương, khen thưởng các viên chức và người lao động có thành tích trong năm 2022