• Phone: 
  • info@konchurang.org

Hình ảnh Trung tâm Nhiết đới Viết Nga Tổ chức hội thảo khoa học tại Khu BTTN KCR, có các nhà Khoa học trong nước, quốc tế về dự